Αναλύοντας την ποιότητα του νερού από δορυφόρους

Η Accenture θέτει καθημερινά τον άνθρωπο στο επίκεντρο της στρατηγικής, των λύσεων, των πρωτοβουλιών και των συνεργασιών που αναπτύσσει, συμβάλλοντας ενεργά στο μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας


H Accenture αποτελεί παγκοσμίως κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλους οργανισμούς με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Με βάση τον εταιρικό της σκοπό «to deliver on the promise of technology and human ingenuity», η Accenture θέτει καθημερινά τον άνθρωπο στο επίκεντρο της στρατηγικής, των λύσεων, των πρωτοβουλιών και των συνεργασιών που αναπτύσσει, συμβάλλοντας ενεργά στο μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρεία σχεδίασε και ανέπτυξε πρόσφατα μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο Water Quality Monitoring App για την παρακολούθηση και ανάλυση της ποιότητας του νερού σε παράκτιες περιοχές με αξιοποίηση δεδομένων από δορυφόρους.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας Applied Intelligence της Accenture στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει παράκτιες περιοχές και να ερευνά την ποιότητα του νερού, κάνοντας:

  • Ανάλυση και σύγκριση της ποιότητας του νερού για μια περιοχή σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Επομένως, ο χρήστης μπορεί να εντοπίζει και να παρακολουθεί την επίδραση ανθρώπινων δράσεων ή φυσικών φαινομένων στην ποιότητα του νερού.
  • Ανάλυση και σύγκριση της ποιότητας του νερού σε διαφορετικές περιοχές για την κατάρτιση πλάνου δράσεων και παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των νερών.
  • Ανάλυση του ιστορικού δείκτη ποιότητας νερού ανά περιοχή καθώς και λεπτομερής ανάλυση του κάθε χαρακτηριστικού που συμβάλει στην ποιότητά του.
  • Πρόβλεψη της ποιότητας του νερού σε επίπεδο εβδομάδας ανά περιοχή για λήψη αποφάσεων και διαμόρφωση στρατηγικής.

Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται πολλαπλά δεδομένα από δορυφόρους με αποτέλεσμα να μπορεί να διευρυνθεί σε πολλούς τομείς, ενώ η τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί την καθιστά εύκολα προσαρμόσιμη σε οποιοδήποτε λειτουργικό και οποιαδήποτε εταιρική πλατφόρμα και αρχιτεκτονική.

Απόρροια των παραπάνω η εφαρμογή Water Quality Monitoring App διακρίθηκε πρόσφατα στη λίστα ‘Change the World’ του περιοδικού Fortune στην Ελλάδα.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συλλογή Δεδομένων: Τα δεδομένα συλλέγονται από το Copernicus, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) για την παρακολούθηση της γης από δορυφόρους. Η Accenture υλοποίησε καινοτόμο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα λήψης των μετρήσεων από τους δορυφόρους και μετατροπής τους σε δομημένη μορφή (excel, csv) για την περαιτέρω ανάλυσή τους.

Διαχείριση Δεδομένων: Καθώς τα δεδομένα προέρχονται από μετρήσεις δορυφόρων υπάρχουν περιπτώσεις εσφαλμένων εγγραφών ή έλλειψης καταγραφών. Για το λόγο αυτό, η Accenture ανέπτυξε αυτοματοποιημένο πρόγραμμα ανάλυσης της ποιότητας των δεδομένων και διόρθωσής τους με χρήση στατιστικών μεθόδων. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης λαμβάνει αξιόπιστα δεδομένα για τα επιθυμητά χαρακτηριστικά σε μορφή χρονοσειράς για την περιοχή ενδιαφέροντος.

Δείκτης Ποιότητας Νερού (Water Quality Index): Μετά από ενδελεχή ερεύνα σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και στατιστική ανάλυση, η Accenture κατέληξε σε τύπο υπολογισμού του Δείκτη Ποιότητας νερού με τιμές από 0 έως 10 (με 10 την άριστη ποιότητα νερού). Ο δείκτης χαρακτηρίζει την ποιότητα νερού λαμβάνοντας υπόψιν τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά/ μετρήσεις του νερού: pΗ (βαθμός οξύτητας), θερμοκρασία, θολότητα, διαλυμένο οξυγόνο, συγκέντρωση χλωροφύλλης.

Πρόβλεψη Ποιότητας Νερού: Έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης βασισμένοι σε τεχνικές ανάλυσης και πρόβλεψης χρονοσειρών για την πρόβλεψη της ποιότητας του νερού για τις επόμενες εβδομάδες. Οι αλγόριθμοι είναι γενικευμένοι ώστε να μπορούν να προβλέπουν τον Δείκτη Ποιότητας Νερού ανεξάρτητα της διακύμανσης που εμφανίζει ο δείκτης στο πέρασμα του χρόνου.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος: Το πρόγραμμα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων καθώς και η ανάπτυξη του αλγορίθμου για την πρόβλεψη της ποιότητας νερού έχουν υλοποιηθεί σε Python δίνοντας τη δυνατότητα εγκατάστασης του προγράμματος σε κάθε λειτουργικό και εταιρική πλατφόρμα. Το πρόγραμμα παρέχει πολλά reports και λειτουργίες στο χρήστη χρησιμοποιώντας το ‘interactive data visualization software” Power BI, το οποίο εγκαθίσταται εύκολα σε υπολογιστές και πλατφόρμες.

 

Επιστροφή στο ΤΕΥΧΟΣ 45ο – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022