Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) λειτουργεί ως αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η λειτουργία της εποπτεύεται από τον Έφορο Βιβλιοθήκης  ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ και ορίζεται από τη Σύγκλητο με τριετή θητεία και την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.

Ο ρόλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι πρωτίστως να λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας ανάμεσα στη ΒΚΠ και την ακαδημαϊκή κοινότητα έτσι ώστε η βιβλιοθήκη να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αποτελείται από τον πρόεδρό της που είναι ο Έφορος Βιβλιοθήκης, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος ΔΕΠ από κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου το οποίο ορίζουν τα τμήματα σε ΓΣ τους, έναν εκπρόσωπο φοιτητών ο οποίος προτείνεται από τον φοιτητικό σύλλογο, καθώς και τον  Προϊστάμενο της ΒΚΠ ο οποίος συμμετέχει ως εισηγητής. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Η σύνθεση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης για το ακ. έτος 2022-23 είναι:

  Τακτικά μέλη Αναπλ. μέλη
Έφορος Βιβλιοθήκης & Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης Ιωάννης Κωτίδης -
Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης Δεληόγλου Χριστίνα -
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Καμμάς Παντελής Τοπάλογλου Νικόλαος
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σπανός Ιωάννης -
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Σιουγλέ Γεωργία Λελεδάκης Γιώργος
Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Καραντινού Καλυψώ Νικάνδρου Ειρήνη
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Βλάχου Ανδριάννα Δενδραμής Ιωάννης
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Λορεντζιάδης Παναγιώτης Βεργινάδης Ιωάννης
Τμήμα Πληροφορικής Βασσάλος Παρασκευάς Γιακουμάκης Εμμανουήλ
Τμήμα Στατιστικής Δεμίρης Νικόλαος Ιωαννίδης Ευάγγελος
Εκπρόσωπος φοιτητών Λάμπρου Φένια  Καστανιά Δάφνη